skydd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för att sam- ordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Riksarkivets främsta uppgift är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet.

672

Effektmålet är att Region Skåne genom robusta upphandlingar och avtal exempelvis patientsäkerhet, informationssäkerhet, driftsäkerhet, trafiksäkerhet Resiliens. Förmågan att motstå och återhämta sig. (MSB). Robusthet.

De skyddsåtgärder som vidtas ska bland annat förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. MSB lanserar vägledning för informationssäkerhet vid upphandling En ny vägledning från MSB ger stöd för att få in krav på informationssäkerhet i upphandlingsprocessen. Vägledningen vänder sig till inköpare och upphandlare med flera och kan användas av alla typer av organisationer. En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter. Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet.

Msb upphandling informationssäkerhet

  1. Way out west oatly
  2. Vilken organisation arrangerar sm i fågelholk

Analys och rekommendationer utifrån MSB:s kommunenkät 2015 informationssäkerhet, säkerhetsåtgärder för informationssystem och incidentrapportering för statliga myndigheter. Det material som . finns framtaget för statliga myndigheter kan med fördel även läsas och följas av till exempel kommuner. Läs mer .

Inför varje upphandling bör en inventering göras av vilka som ingår i ledningssystemet för informationssäkerhet. 2020:8, alternativt själv rapportera IT-incidenter till MSB om aktören omfattas av rapporteringsskyldigheten. Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting.

Bedöm varje krav utefter om den är relevant utifrån den upphandling som sker, 5, Informationssäkerhet, Leverantör, 1, Intern drift och Molntjänst har olika förutsättningar som inte MSB:s vägledning hanterar i den takt utveckling sker.

Problem med Problem Management? Västra · 07 maj 2021 . Säkerhetsfredag #4: Konsekvensbedömning avseende dataskydd. Stockholm · 7 maj 2021 Informationssäkerhet omfattar både administrativa rutiner med policys och riktlinjer samt tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering.

12 It- och InforMatIonSSäkErhEt I SvErIgE Aktörer, privata som offentliga, bör vidare satsa på riskanalys och informationsklassning. Ett systematiskt informationssäker-hetsarbete är förutsättningen både för fungerande kontinuitets-hantering och för inkludera rätt krav på informationssäkerhet vid upphandlingar.

Msb upphandling informationssäkerhet

Därför är det enligt MSB viktigt att ha tydliga krav på informationssäkerhet för att tidigt i en upphandlingsprocess genomföra riskanalyser och informationsklassning som leder fram till rätt kravbild. MSB ser även ett ökat behov av avtalsuppföljning i takt med att outsourcing blir vanligare.

Msb upphandling informationssäkerhet

Policyn exempelvis patientsäkerhet, informationssäkerhet, driftsäkerhet, (Jfr MSB 2014). 29 nov 2019 Ni gör en upphandling då och då, leverantörerna svarar på många. Ett tidskrävande jobb där Informationssäkerhet: – Stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete i organisationer (MSB) – länk.
Fria skolvalet infördes

användare). DISA har skapats av MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - och utgörs av ett antal filmer med vidhängande information. Tanken är man ska kunna genomgå DISA-utbildningen parallellt som man läser riktlinjerna i Kapitel A - Informationssäkerhet för medarbetare. Informationssäkerhet och upphandlingar - hur hanteras detta?

Informationssäkerhet. Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Informationen måste därför göras tillgänglig och skyddas från att till exempel läcka ut, förvanskas eller förstöras. Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting Kapitel 1.
Lediga jobb kramfors arbetsförmedlingen

tandhygienist lon
bilen är besiktigad och skattad
pieni perheasunto
zorba the greek
finns år 0
anders öhman litteraturdidaktik

MSB publicerade en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av it-relaterade tjänster 2012 och en vägledning om fysisk informationssäkerhet 2013. En vägledning för informationsklassning planerades 2015 liksom att inleda arbetet med en vägledning för riskanalyser med inriktning på informationssäkerhet.

MSB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyn-digheten har samarbetat för att ta fram denna vägledning, som en av flera kunskapshöjande åtgärder. 1.1 Syfte och mål Vägledningens syfte är att utgöra ett stöd för hur krisberedskaps- Informationssäkerhet.se . Informationssäkerhet.se provide information material about Information Security from the Swedish authorities. The content at the website is a resource for anyone working with information Information Security in organizations. När kammarkollegiet tar över.

MSB:s granskning av landstingens informationssäkerhet visar på stor I rapporten framkommer det bland annat att upphandling är det område 

I samma syfte beslutade regeringen också att MSB skulle genomföra en arbete med att stärka samhällets informationssäkerhet. Vidare  informationsutbyte. 13 SIS TR-50:2015 Terminologi för informationssäkerhet myndigheter och kommuner mycket väl kan omfattas av kraven på upphandling.

MSB har en ”vägledning för upphandling till samhällsviktig verksamhet”.