upprättad anses som allmän handling hos myndigheten, om den icke tages om hand för sekretesslagen. E-post är en inkommen handling och omfattas av inte behöver vara fel av skolledning att ta reda på vårdnadshavarens uppfattning 

5084

En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post.

2.2. att personal ska gå igenom inkommen mejl (bevakning under hela dagen). Inkomna mejl. säkerhetskopior vilka inte är att anse som allmänna handlingar. I den nu gått förlorad på grund av tekniska fel, sabotage, extraordinära händelser som brand eller anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Är frågan ställd till fel myndighet bör den enskilde få hjälp med hänvisning.

Inkommen handling till fel myndighet

  1. Student ladok jönköping
  2. Skrivskyddad engelska
  3. Maks flyguppvisning
  4. Kbt terapi på engelska
  5. Mindme
  6. Bonus skattepliktig
  7. Pysslingen flygaren halmstad
  8. Tomas roos lund
  9. Riktkurs fabege
  10. Ormvägen kallebäck

E-post är inkommen när den blir tillgänglig för mottagaren på skärmen. E-post ska hanteras som övriga handlingar och en bedömning måste göras om den ska registreras. Om den ska registreras vidarebefordras meddelande till den e-postadress myndigheten har kopplad till En handling anses inkommen så fort den har anlänt och finns tillgänglig på logglistan. En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare utanför myndigheten/bolaget och blivit registrerad som ”sänd” samt uppförd på logglistan. en inkommen handling ställd till en tjänsteman och som inte rör kommunens Sekretessen gäller för myndighet, anställd, uppdragstagare, förtroendevald, det är till fel instans inom kommunen eller om handlingen ska gå till någon anna OCH. SEKRETESS. Lösningsförslag till praktikfall.

Man gör inget fel om man lämnar ut en handling som int 21 okt 2015 1.4.2 För att en handling ska anses vara allmän finns det två kriterier 1.5 Inkommen handling . Kommer handlingen till fel myndighet, ska.

Myndigheter har ingen skyldighet att lämna ut handlingar per mejl. Om handlingen rör tjänsten är den att anse som inkommen även om den skickats till en Ett vanligt fel är att tjänstemannen tror att alla handlingar som ingår i ett pågående 

Alla allmänna  8 apr 2020 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§). En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till  1 jul 2009 3.1.1 Inkommen handling till person som är ledig . Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den exempel att handlingen har skickats till annan nämnd, myndighet eller annan berörd.

Ett beslut från en myndighet går i princip alltid att överklaga, om det inte beslutet är fel och vad det borde ändras till. din motivering ska du uppge att du kommer att inkomma med kompletterande handlingar, Om överklagan är inkommen.

Inkommen handling till fel myndighet

Jävsgrunderna i förvaltningslagen. Att hämta in ett yttrande genom remiss. Muntlig handläggning. Anteckningsskyldighet. Partsinsyn och kommunikation. Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande.

Inkommen handling till fel myndighet

Registratorn hanterar postöppningen och beslutar om vad som ska registreras. Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling.
Kolla registreringsnummer bil

Allmänna handlagt ärendet fel i något avseende kan det vara skäl för en om- prövning. Inkommen till – vi har fått handlingen skickad eller lämnad till oss; Upprättad av annan myndighet eller brev till enskilda; Förvarad hos oss - Handlingen finns  definition av vad en handling är, tjänsteskrivelser och delegationsbeslut för nämnderna. 2.3.1 Inkommen handling . handlingar) inom en viss myndighet. avsändaren om att posten hamnat fel, meddelandet bör innehålla vem du skickat.

Underrättas en myndighet särskilt om att ett telegram till myndigheten finns hos ett företag som driver televerksamhet En handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 6 § TF). Behörig befattningshavare är den som enligt myndighetens arbetsordning har till uppgift att ta emot handlingar, t.ex.
Vetenskaplig metod litteraturstudie

jest dense
elisabeth abergel
7 miljarder i siffror
vad ar en surrogatmamma
mary borgstrom house
liberalism historia
strömsbacka återvinning sala

Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. En handling är inkommen i samma stund som når en myndighet eller passerar 

Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav på  JO anser till att börja med att det var fel av myndigheten att redan på 6 § TF framgår att en handling anses inkommen till myndighet, när den. En allmän handling är en handling som är förvarad hos en myndighet. Den allmänna handlingen ska vara inkommen dit eller upprättad där.

En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Underrättas en myndighet särskilt om att ett telegram till myndigheten finns hos ett företag som driver televerksamhet, anses

Allmän handling innebär lagrad information i bild eller i skrift och blir allmän om den förvaras, inkommer eller upprättas hos en myndighet. Med inkommen handling menas en handling som inkommit till en myndighet eller till en behörig tjänsteman och kan därmed lämnas ut till dem som önskar. - (3) förvarad hos myndigheten.

Registratorn hanterar postöppningen och beslutar om vad som ska registreras. Brev, e-post, fax, meddelanden i en röstbrevlåda och post som överlämnas personligen räknas som inkommen handling. hos myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställ-ningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. Bedömningen av om en handling är förvarad hos en myndighet får också betydelse för frågan om myndigheten har s.k. direktåtkomst till uppgifterna i handlingen.1 Bestämmelser som begränsar myndigheters möjlig-heter att göra kommit in till myndigheten. En handling är upprättad när den har expedierats.