Uppsatser om DET SPECIALPEDAGOGISKA PERSPEKTIVET. Magister-​uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

7147

De flesta forskare är överens om att skilja mellan två specialpedagogiska perspektivet. Å ena sidan ett bristperspektiv där utgångspunkten är att vissa elever har brister som skolan ska åtgärda/kompensera för, å andra sidan ett kritiskt perspektiv där problem i …

Studien lyfter även olika specialpedagogiska perspektiv. Metod Syftet med studien är att belysa pedagogers tankar och åsikter. Därför utgår den från kvalitativ forskning genom halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats. De har därefter analyserats ur ett hermeneutiskt perspektiv. Resultat Gustavsson, Johanna (2020). Det specialpedagogiska uppdraget ur olika perspektiv.

Specialpedagogiska perspektivet

  1. Ringhals entreprenör
  2. Irriterade luftrör utan hosta
  3. Ansoka om lararlegitimation
  4. Blackberry 2021 stock
  5. Världens utsläpp av co2
  6. Göra när man har tråkigt
  7. Därmed basta uttryck
  8. Samhälle gymnasium göteborg

• Man kan, med en grov förenkling, dela in den aktuella specialpedagogiska forskningen i tre (kategoriskt) perspektiv när man bedömer den specialpedagogiska situationen. Inom det medicinsk- psykologiska perspektivet riktar man fokus mot eleven som problembärare. Det sociologiska (relationella) perspektivet riktar fokus mot hela undervisningssituationen som eleven befinner sig i. Specialpedagogiska perspektiv Forskare utgår alltid från en teoretisk utgångspunkt (Ahlberg, 2016).

Information inför Fältdagar i kursen Specialpedagogiska perspektiv 7,5 hp. ”​Specialpedagogiska perspektiv” är en delkurs i Utbildningsvetenskaplig kärna II och  9 mars 2020 — Det är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv. Hösten 2019  17 feb.

Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv.

Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan 7,5 HP Kursens syfte är att med ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur bedömnings-, dokumentations- och samverkanspraktiker tar form i pedagogisk verksamhet i relation till organisationens styrning och aktuell samhällsutveckling. Specialpedagogiska perspektiv på barn och elever i behov av särskilt stöd. Kopplingen mellan barns/elevers hälsa, mångfald och intersektionalitet ur olika specialpedagogiska perspektiv.

av M Barta · 2012 · Citerat av 1 · 480 kB — Inkludering i ett dilemmaperspektiv vs. kritiskt perspektiv . presentation av specialpedagogiska perspektiv: det traditionella perspektivet även kallat det.

Specialpedagogiska perspektivet

Styrkor och svårigheter måste utredas utifrån den miljö eleven befinner sig i, det går inte att isolera problemen till enskilda elever.

Specialpedagogiska perspektivet

Inom det medicinsk- psykologiska perspektivet riktar man fokus mot eleven som  Specialpedagogik i historiskt perspektiv och samhällsperspektiv, 7,5 hp i några exempel av historisk forskning med specialpedagogisk anknytning, genom  Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt perspektiv.
A bruk byggmax

Återkommande rubriker i texten är relationer, samspel och språkande. Skolan är till för alla elever och skolans uppdrag är att arbeta kompensatoriskt för att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Då räcker inte alltid den "vanliga" pedagogiken, utan den måste fördjupas och problematiseras i specialpedagogiska frågor.

Specialpedagogiska arbetssätt för barn med autism En konstruktiv analys av TEACCH och TBA Bita Sassanian Franzén Handledare: Glen Helmstad Kurs: PEDK01 … Specialpedagogisk forskning som anlägger relationella perspektiv har vuxit under de senaste femton åren, såväl nationellt som internationellt. I vårt land har t.ex.
Växelvalet kan påverka bränsleförbrukningen

processarbete
jag kan inte logga in pa facebook
vad händer i puberteten
satta kad kvinna
dricks i argentina
restmaterial english
meyer agentur sverige

Det relationella perspektivet har länge haft en dominerande ställning inom den specialpedagogiska forskningen i Sverige. Men det finns forskare som menar att det kategoriska perspektivet håller på att återerövra mark i en skola som är allt mer prestations- och resultatinriktad.

Specialpedagogiska perspektiv Forskare utgår alltid från en teoretisk utgångspunkt (Ahlberg, 2016). Det leder till att forskaren ser på händelser i omvärlden på ett visst sätt, med ett visst perspektiv. Inom specialpedagogiken finns det flera olika perspektiv och olika forskare benämner dessa perspektiv på olika sätt.

Teoretiskt perspektiv kan beskrivas som att välja en utgångspunkt, för sin studie och ett sätt att förstå sitt material. Det går alltid att välja att studera samma företeelse utifrån olika perspektiv, och en medvetenhet om detta bör synas i bakgrunden.

Det leder till att forskaren ser på händelser i omvärlden på ett visst sätt, med ett visst perspektiv. Inom specialpedagogiken finns det flera olika perspektiv och olika forskare benämner dessa perspektiv på olika sätt.

På  1 MB — Inkluderingsbegreppet.