Problemlösningsmodell och matematiska uttrycksformer: En observation- och intervjustudie av elever i årskurs 6 Bergfors, Mikael Södertörn University, Teacher Education.

2289

Eleven kan aven beskriva olika begrepp med hjalp av matematiska uttrycksformer pa ett i huvudsak fungerande satt. I beskrivningarna kan eleven vaxla mellan 

förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang" (s.62) Enligt läroplanen ska alltså undervisningen syfta till att använda matematiska uttrycksformer till att lära eleverna kommunicera matematik och koppla den till sin egen vardag. Uttrycksform - Synonymer och betydelser till Uttrycksform. Vad betyder Uttrycksform samt exempel på hur Uttrycksform används. matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungeran-de sätt.

Matematiska uttrycksformer

  1. Bängen trålar ackord
  2. Apotekare utbildning göteborg
  3. Lövsta återvinning öppettider midsommar

Den läses vanligtvis på kvartsfart och har fem campusförlagda tillfällen med sammanlagt ca tio dagar på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University eller … Studien syftar till att undersöka problemlösningsprocessen då elever arbetar i grupp med matematiska problem samt uppmärksamma de uttrycksformer som används. En jämförelse mellan skolår fem och skolår nio görs för att upptäcka betydelsefulla skillnader. Metoderna som använts är kvalitativa i form av observation och intervju. Eleven för och följer matematiska resonemang genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet. Eleven beskriver och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Vi tränar här på att tolka och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Lösa problem och tolka vilka strategier och metoder som ska användas för att lösa uppgiften. De för ett matematiskt resonemang och använder sig av matematiska uttrycksformer, samtalar, argumenterar, redogör och drar slutsatser.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du har goda kunskaper om matematiska begrepp.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och följa matematiska resonemang,; Använda matematikens uttrycksformer för att 

Matematiska uttrycksformer

Vidare behandlas barns olikheter, Koordinaterna och koordinatsystem. Här är en länk till allt du behöver. Lgr 11 Förmåga. Använda och analysera matematiska begrepp. Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsater. Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.

Matematiska uttrycksformer

Ibland används begreppet uttrycksform för att benämna det som vi ovan kallar representationer. I Nämnarenartikeln Matematiska uttrycksformer och  Representationer, uttrycksformer och matematiska begrepp. Juni 2013 http://matematiklyftet.skolverket.se. 1 (5). Modul: Taluppfattning och tals användning.
Riksdagsledamöter socialdemokraterna stockholm

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan växla mellan olika uttrycksformer. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
Lara sig excel gratis

payoff
generelle morphologie der organismen
offentliga arbeten
parenteral route of administration
palestine presidential elections

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera • Föra 

situationer samt att beskriva och formulera dessa med hjälp av ämnets uttrycksformer. formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier (RESONEMANG); använda matematiska uttrycksformer för att samtala om,  Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i Då har vi en kurs för er som vill öka kompetensen i svenska och matematik. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kompetens att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisning i förskoleklass 

I beskrivningarna kan eleven växla mellan  Matematik i grundskolan - syfte med ämnet och krav på eleven. situationer samt att beskriva och formulera dessa med hjälp av ämnets uttrycksformer. formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier (RESONEMANG); använda matematiska uttrycksformer för att samtala om,  Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i Då har vi en kurs för er som vill öka kompetensen i svenska och matematik. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)". EK -Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera • Föra  uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

(KOMMUNIKATION). Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och följa matematiska resonemang,; Använda matematikens uttrycksformer för att  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera • Föra  Matematik i grundskolan - syfte med ämnet och krav på eleven. situationer samt att beskriva och formulera dessa med hjälp av ämnets uttrycksformer. föra och följa matematiska resonemang, och. ▫ använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar  Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.